مشخصات متقاضی:
  نام و نام خانوادگی
  نام شرکت یا موسسه
  تلفن همراه
  آدرس ایمیل

مشخصات سرويس درخواستي :

  سرویس میزبانی مورد نظر  
  نام دامنه درخواستی .www
  اختیارات
  مدت ثبت دامنه
  توضیحات